Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

smalldoll
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viabrzask brzask
smalldoll
Uwaga niesie energię, a energia przemienia. Wszystko, na co zwrócisz uwagę, umocni się w Twoim życiu, wszystko od czego odwrócisz uwagę, będzie więdło, rozpadało się i znikało.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
smalldoll
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLimysoul Limysoul
smalldoll
smalldoll
smalldoll
smalldoll
smalldoll
smalldoll
3928 7225
8936 e46d 500
smalldoll
smalldoll
smalldoll
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

smalldoll
smalldoll
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaLimysoul Limysoul
smalldoll
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaLimysoul Limysoul
smalldoll

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl